مرور برچسب

دیاكو شاه ماد

گوردخمه فخریکا

گوردخمه مادی فخریكا در نزدیكی شهر مهاباد قرار دارد و در دل صخره ای كنده شده است. ورودی آن با دو ستون گرد تزیین شده است و درون مقبره سكوهایی برای گذاشتن نذورات و تعدادی قبر موجود است.