مرور برچسب

دیوان اوقاف

امپراطوری سلجوقیان

دوران حکومت سلجوقیان از سال ۱۰۳۷ میلادی (۴۲۹ هجری) با بر تخت نشستن سلطان طغرل بیک سلجوقی پسر میکائیل بن سلجوق غازی در شهر نیشابور آغاز شد و در سال ۱۱۹۴ میلادی (۵۹۰ هجری) با مرگ سلطان طغرل سوم خاتمه یافت‌. البته شاخه سلجوقیان روم تا سال ۱۳۰۷…