مرور برچسب

رضاقلی میرزا

شاه طهماسب دوم صفوی

با وجود این که پس از تسلیم تاج پادشاهی به محمود افغان، عمر سلسلۀ صفویه به پایان رسید، اما دو تن دیگر از شاهزادگان صفوی تا جلوس نادرشاه مقام پادشاهی بر خود داشتند.