مرور برچسب

رودخانه قوین‌لو

شاه عباس دوم و تزار الکسی روسیه به روایت دکترعلی بیگدلی

خدعه و نیرینگ روس ها در طول سلطنت تزار ها به گفته دکتر علی بیدگلی: روس‌ها از دیرباز با ایرانیان خدعه و نیرنگ کرده و آن را با زور همراه می‌کردند. موقعی که شاه عباس دوم بر تخت شاهی نشست، روس‌ها ابتدا از در دوستی درآمدند، اما همزمان به