مرور برچسب

زبان های ایرانی نو

زبان‌های باستانی ایران

زبان‌ها و گویش‌های کهن ایرانی زبان‌های ایرانی از نظر تاریخی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. زبان‌های ایرانی باستان 2. زبان‌های ایرانی میانه 3. زبان‌های ایرانی نو زبان‌های ایرانی نو زبان‌های ایرانی نو به دو دسته بخش می‌شوند: 1.…