سوریه یک استان در روم

پومپه( سیاست مدار و جنگ سالار) در سال ۶۴ پیش از میلاد طی نبرد سوم خود با مهرپرستان، سوریه را به خاک روم ضمیمه کرد و از آن موقع سوریه...