مرور برچسب

شاهان یونان باستان

اندرون کاخهای شاهان یونان باستان

چهارده قرن قبل از ميلاد، روي تپه كوتاه كشيدهاي واقع در هشت كيلومتري شرق آرگوس و يك و نيم كيلومتري شمال دريا، قصر مستحكم تيرونس قرار داشت. امروز سياح ميتواند، پس از سواري مطبوعي از آرگوس يا ناوپليون، به خرابه‌هاي اين قصر كه در ميان غله…