ساروم قدیم در سالزبری انگلستان

ساروم قدیم در سالزبری در انگلستان یک سایت مهم باستان شناسی است که از یک قلعه تپه و بقایای یک کلیسا و قلعه سلطنتی قرن یازدهمی تشکیل شده است. این...