مرور برچسب

شاه آلفرد

ساروم قدیم در سالزبری انگلستان

ساروم قدیم در سالزبری در انگلستان یک سایت مهم باستان شناسی است که از یک قلعه تپه و بقایای یک کلیسا و قلعه سلطنتی قرن یازدهمی تشکیل شده است. این مکان جایی است که تاریخ سالزبری آغاز شد. این سایت قبل از ایجاد ساروم جدید یا سالزبری در قرن…