مرور برچسب

شاه اسماعیل سوم

شاه اسماعیل سوم صفوی

شاه اسماعیل سوم صفوی (سل‍طنت : ۱۱۶۳-۱۱۶۵ق) پادشاهی دست نشانده بود که در دورۀ وقفه بعد از نادرشاه افشار، مدتی حکومت کرد. نام وی میرزا ابوتراب بود و فرزند مرتضی‌خان (صدرالصدور) و از نوادگان دختری شاه سلطان حسین صفوی به حساب می آمد.