مرور برچسب

شاه سلطان حسین صفوی

سلطان محمد دوم صفوی و گردش روزگار

مقدمه در حدود فتنه افغان های غلزایی (هوتکیان) و هنگامی که محمود افغان در اصفهان بر تخت سلطنت (حدودا صدساله صفوی) تکیه داد و رسما اولین پادشاه از سلسله هوتکی شد شاهزاده ای از خاندان صفوی به قزوین گریخت و در آنجا به نیابت پدرش (شاه…

شاه طهماسب دوم صفوی

با وجود این که پس از تسلیم تاج پادشاهی به محمود افغان، عمر سلسلۀ صفویه به پایان رسید، اما دو تن دیگر از شاهزادگان صفوی تا جلوس نادرشاه مقام پادشاهی بر خود داشتند.

شاه سلطان حسین دوم

شاه سلطان حسین دوم، (۱۱۵۲ – ۱۱۸۹، ۱۷۳۹ – ۱۷۷۵) پادشاه اسمی صفویان، پسر شاه تهماسب دوم از مدعیان پادشاهی پس از مرگ نادرشاه بود که به مدت چند ماه پادشاه‌ اسمی ایران بود.

دودمان هوتکیان

هوتکیان (۱۰۸۷-۱۱۱۶ هجری شمسی) دودمان شاهنشاهی از قبیلهٔ غلجای قندهار بودند که وارث حکومت صفویان شدند. سر سلسله و نخستین فرمانروای آن‌ها میرویس خان هوتک بود. وضعیت ایران در دوران شاه سلطان حسین صفوی پس از دوران شاهان قدرتمندی مثل شاه…

هوتکیان

هوتکی‌ها دودمان شاهنشاهی از قبیلهٔ غلجای قندهار بودند که وارث حکومت صفویان شدند. سر سلسله و نخستین فرمانروای آن‌ها میرویس خان هوتک بود. وضعیت ایران در دوران شاه سلطان حسین صفوی پس از دوران شاهان قدرتمندی مثل شاه تهماسب و شاه عباس اول به…