مرور برچسب

شاه صفی اول

سرنوشت امام قلی خان سردار مقتدر صفوی

توصیف کوتاهی از صفی قلی خان پسر امامقلی یکی از علل هایی که میشود در مورد قتل امامقلی و حذف خاندان وی گفت ترس شاه صفی اول صفوی از یکی از پسران امام قلی بود که گفته بودند او پسر یکی از زنان حرمسرای شاه عباس بوده است که شاه عباس به…

مختصر زندگانی سارو تقی اعتماد الدوله (از شاه عباس اول تا شاه عباس دوم)

دوران سربازی ساروتقی و منشی گری حاکم اردبیل: میرزا محمد تقی که فرزند میرزا هدایت الله تبریزی بود همراه با پدرش به دلیل یافتن شغل به قزوین آمد و پدر در قزوین به شغال نانوایی پرداخت و پسرش محمد تقی را برای سربازی به اصفهان فرستاد و او