مرور برچسب

صفویان و عزاداری

عزاداری محرم در دوره صفویه

فیگوئرا سفیر اسپانیایی در سفرنامه خود در باب عزاداری ایرانیان در ایام محرم در دوره صفویه مطالبی گفته است. او در زمستان (۱۰۲۸ق / ١٦١٩م) شاهد عزاداری ایرانیان برای امام حسین بوده است. او در این زمان در اصفهان منزلی نزدیک مسجد بزرگ شهر داشت و