مرور برچسب

ظهور

تاریخ چاپ و ظهور چاپ سنگی

برای آشنایی بهتر با چاپ سنگی و جایگاه آن ابتدا تاریخچه مختصری از صنعت چاپ را ذکر می کنیم. اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. بین النهرینی ها چند هزار سال قبل از…

ظهور مزدک در شاهنامه فردوسی

ظهور مزدكبیامد یكى مرد، مزدك بنامسخنگوى با دانش و راءى و كامگرانمایه مردى و دانش فروشقباد دلاور بدو داد گوشبنزد جهاندار دستور گشتنگهبان آن گنج و گنجور…