مرور برچسب

عتبة الكتبه بغدادی

سلجوقیان و گسترش زبان و ادبیات پارسی

در عصر سلاجقه، زبان و ادب و فرهنگ فارسي پيشرفت و توسعة خاصي يافت. خاندان اين سلسله و حكومتهاي كوچك ديگر، در دربار خود شعرا و نويسندگان بزرگ تربيت مي كردند و به تشويق و ترغيب آنان در عراق و آذربايجان گويندگان بزرگي به ظهور رسيدند و به رواج و…