مرور برچسب

عشتاروت

دانلود کتاب اقوام سامی

قدمت اعراب- فنيقيان- بازرگاني جهاني ايشان- كشتيراني آنان برگرد افريقا- مستعمرات- صور وصيدا- خدايان- انتشار الفبا- سوريه- عشتاروت- مرگ و رستاخيز آدونيس- قرباني كردن كودكان اگر بر آن شويم كه براي كاستن از درجة اختلاف و پريشاني زبانها در…

اقوام سامی

كلمة «سامی» مشتق از لفط «سام» است كه، بنابر اساطیر، پسر نوح پیغمبر و جد همة اقوام سامی بوده است. اگر بر آن شویم كه برای كاستن از درجة اختلاف و پریشانی زبانها در خاور نزدیك، اكثریت اقوام ساكن در شمال این ناحیه را هند و اروپایی، اكثریت…