مرور برچسب

عکسهای اردشیر سوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر سوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر سوم  اردشیر سوم پدر خود را كشت و به جای او به شاهی رسید. در ابتدا برادران و خواهران خود و همه كسانی را كه می توانستند ادعای شاهی كنند را از سر راه برداشت و آنها را كشت. سپس با كادوسیان جنگید و آنها را شكست داد.