مرور برچسب

عکسهای بین النهرین

معابد، کاخها و کشاورزی در بین النهرین

معابد، کاخها و کشاورزی در بین النهرین  اقتصاد معابد و کاخ های بین النهرین وابسته به مقدار تولید غذا روغن و پشم بود. معابد خانه خدا و کاخ ها خانه پادشاه بودند و هر دو به غذا نیاز داشتند. لوحهای بسیار زیادی از معابد دوره سوم اوروک بدست