مرور برچسب

عکسهای تپه دینخواه

تاریخچه تپه دینخواه

تپه دینخواه در جنوب دریاچه ارومیه نزدیك تپه حسنلو قرار دارد و توسط موزه مترو پولیتن حفاری شده است . دوره های آن از مفرغ متاخر تا اسلامی را شامل میشوند.