مرور برچسب

عکسهای حمام شاهزاده ها

حمام شاهزاده ها

حمام شاهزاده ها در دوره صفوی ساخته شده است. بانی این اثر معماری یکی از شاهزادگان صفوی به نام شهربانو بیگم، دختر شاه سلطان حسین صفوی است.