مرور برچسب

فاطمه سلطان بیگم

ابوالفتح محمد میرزا که بود و چه کرد؟

ابوالفتح سلطان محمد میرزا، (۱۱۸۷ – ۲ محرم ۱۲۳۲، ۱۷۷۲ –۲۱ نوامبر ۱۸۱۶) پسر شاه سلطان حسین دوم بود. وی واپسین شاهزاده صفوی‌تبار بود. در سال ۱۲۰۰ (۱۷۸۶) آقامحمدخان قاجار به نام او خطبه خواند و سکه زد تا از مشروعیت وی استفاده کند اما شاهزاده از…