مرور برچسب

معنای یوگه

نظام یوگه در هند باستان

مرتاضان – قدمت «يوگه» - معناي آن – هشت مقام تربيت نفس – هدف «يوگه» - معجزات «جوكي» - صداقت «يوگه» چون نشيمني استوار بيافت در محلي آرام و مصفا مسكن گرفت، نه بس بلند و نه بسيار پست، فروپوشيده از علف مقدس، و پوست آهويي ، و پارچه‌اي…