مرور برچسب

ملكه بزرگ

امپراطوری های مصر باستان

ملكه بزرگ - تحوطمس سوم - اوج عظمت مصر شايد هجوم از خارج مصر، به واسطة خون جديدي كه با خون مردم اين سرزمين آميخت، سبب تجديد جواني آن شده باشد؛ ولي، در عين حال، دورة جديد آغاز يك مبارزة هزار ساله ميان مصر و آسياي باختري به شمار مي‌رود.…