مرور برچسب

منسيوس در تاریخ چین

منسیوس، رایزن امیران

يك مادر نمونه- فيلسوف درميان شاهان- آيا انسانها طبعاً نيكوكارند؟ – يگانه خراج- منسيوس و كمونيستها- سودجويي – حق انقلاب منسيوس كه در سالنامه‌هاي فلسفة چين، از لحاظ شهرت، پس از كنفوسيوس قرار دارد، از خانوادة كهنسال مانگ بود و، به فرمان…

موتی دیگرگرای در تاریخ چین

منطقي و مسيحي و صلح‌دوست قديم منسيوس، دشمن موتي، مي‌گويد: «موتي همة مردم را دوست مي‌داشت و با شادي همة وجودش را از سر تا پا براي خير انسان به رنج مي‌انداخت.» مانند كنفوسيوس، اهل لو بود و اندكي پس از مرگ آن خردمند شهرت يافت. فلسفة…