مرور برچسب

مهره های شانس

جادو جمبل در دنیای باستان

جادو جمبل در دنیای باستان  سنگ کوچک کتیبه دار کوچک جهت آویزان کردن که متنی است برای حفاظت انسان از شیاطین - هفت نشانه در متن هفت بار تکرار شده اند. بین النهرین حدود 900 تا 612 پ م بریتیش موزه در میان زرتشتیان ایران باستان یک سری ادعیه