مرور برچسب

مهر مسیحیت

مهر ۵۰۰ ساله ای که گناهکاران را مستقیم به بهشت می فرستاد در بریتانیا کشف شد!

مهری که به منظور اعتبار بخشی به آمرزش‌ نامه قرون وسطایی مورد استفاده قرار می گرفت  و در قبال پرداخت پول مسیری مستقیم به بهشت در اختیار گناه کاران قرار می داد، طبق در صومعه‌ای واقع در همپشایر به معرض دید عموم گذاشته خواهد شد. این مهر با قدمت…