مرور برچسب

مهر پادشاهی چین

مشهورترین گنج های باستانی که برای همیشه محو شدند!

در داستان های تاریخی و افسانه ها اشاره‌های متعددی به گنج های بزرگ می‌شود. در این مقاله قصد داریم ارزشمندترین گنج های تاریخی دنیا که کسی از وضعیت کنونی آنها اطلاع ندارد، را معرفی کنیمدر بسیاری از کشورهای جهان آثار باستانی با اهمیتی موجود…