مرور برچسب

موسقی

موسیقی در عهد صفویه و دیپلماسی از نوع موسیقی توسط شاه عباس بزرگ صفوی

دیپلماسیه شاه عباس بزرگ در مقابل سفیران دولت های مسیحی او با این هنری که داشت قصد داشت تا با به‌ رخ کشیدن شکوه فرهنگ ایرانی و البته دربار صفوی، در مقابل سفرای خارجی و به‌ویژه سفیران اروپایی بپرازد.. شاه‌عباس عادت داشت که همیشه در فضای کاخ،