مرور برچسب

موسیقی دان کره ای

سونگ هیون

تدوین دایر المعارف موسیقی چوسون به موسیقی در پادشاهی کنفسیوسی چوسون آنگونه که برازنده است بها داده می شد. اعتقاد بر این بود که موسیقی مناسب بایست موجب تهذیب مردم و در نتیجه ساختن جهانی بهتر شود. این در حالی است که موسیقی آشفته به سو مدیریت…