مرور برچسب

میرفندرسکی

میرفندرسکی؛ فیلسوف بزرگ ایرانی که بود؟

میر‌ابوالقاسم فندرسکی از اعاظم حکمای عصر صفوی است. او بیشتر کتب مشائیون از جمله «شفا»‌ی بوعلی راتدریس می‌کرده است. با این وجود «دینانی» در مورد تدریس مشاء از سوی میرفندرسکی معتقد است: «حقیقت این است که تدریس کتب ابن‌سینا…