مرور برچسب

میساهون

پارک جه سانگ

مدلی از وفاداری: افراد باسواد در زمان های قدیم با آموزش ذهن های مردم و هدایت مناسب آنها در جستجوی پرورش جامعه منصفانه ای بودند. هدف تمام عمر آنها متمایز کردن خویش در جامعه با یک روش صحیح بود. خادم عموم بودن کار سختی نیست اما پیمودن مسیر…