مرور برچسب

يانگ چوي خودگراي

یانگ چوی خودگرای در تاریخ چین

يك جبري لذت‌جو- بحث شر در بحبوحة اين كشاكش، نظرية ديگري در ميان چينيان رواج فراوان يافت. يانگ‌چو، كه دربارة او جز از زبان دشمنانش خبري به ما نرسيده است، با بياني متناقض، اعلام داشت كه حيات پر از رنج است و هدف اصلي آن، لذت. خدا و عقبي…