مرور برچسب

پابلو نرودا

پابلو نرودا چگونه مرد؟

از آنجایی که مرگ پابلو نرودا در 1973، درست روز قبل از کودتای نظامی و برکناری رییس جمهور "سالوادور آلنده" بود، مردم شیلی خواهان فهمیدن حقیقت بودند. نرودا دوست صمیمی و متحد سیاسی آلنده بود و درست زمانی مرد که کمونیست های برجسته دیگر توسط رژیم…