مرور برچسب

پاپ گریگوری یازدهم

جوان‌ترین پاپ‌های جهان مسیحیت را می‌شناسید؟

به نظر می‌رسد کسانی که لباس پاپ به تن می‌کردند، جدا از داشتن دانش کافی از کتاب مقدس، باید مردی سالخورده با موهای ژولیده و خاکستری می‌بودند. اصلا دنیا در قرن بیستم و بیست و یکم، پاپی زیر 58 سال به خود ندیده است. البته این از روی سنت نبوده