مرور برچسب

پدر شین یون بوک

شین هان پیونگ

نقاشان درباری یا هواون از دودمان چوسون به اداره سلطنتی نقاشی تعلق داشتند. آنها در آنجا عمدتا نقاشی های درخواست شده از جانب دولت یا تصاویری برای اسناد سلطنتی می کشیدند.