مرور برچسب

پومپه

خدمات اشکانیان به ایران

پادشاهان اشکانی که نخستین آنان ارشک معروف به اشک اول و آخرین آنان اشک بیست و نهم (بنابر بعضی از فهرستها اشک بیست و هشتم) اردوان چهارم است، در طول سلطنت ممتد خود بر ایران خدمات بزرگی نسبت به این کشور انجام دادند مهمترین و اولین خدمت این…

سالشمار تاریخ ارمنستان

در حدود ۱٬۴۰۰ پیش از میلاد، از مصنوعات آهنی در قلمرو هیتی‌ها در ارمنستان کنونی استفاده می‌شد که این به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر است. در سال‌های ۶۷ تا ۶۳ پیش از میلاد، پومپه سردار رومی، سوریه و ارمنستان را فتح کرده و آخرین…