مرور برچسب

پيشينه سياسى چین باستان

جفرافیاى تاریخى انسانى چین باستان

جفرافياى تاريخى انسانىتاريخ چين ، از دوران باستان تا زمان معاصر، به درستى روشن است . بنابراين تاريخ مدون اين كشور مشخص چنين است : 1 پيشينه چين در تاريخ غير مدون در حدود 1766 2205 يا 1557 1989ق . م است . در اين مقطع از تاريخ…