مرور برچسب

چندره گوپته

چندره گوپته در تاریخ هند

اسكندر در هند- چندره گوپتة رهايي بخش- مردم- دانشگاه تكسيله- كاخ شاهي- روزي از زندگي يك شاه- ماكياولي كهين- ادارة حكومت- قانون- بهداشت عمومي- حمل و نقل و راهها- ادارة شهرها در سال 327ق‌م اسكندر كبير از ايران به راه افتاد، از هندوكش گذشت…