مرور برچسب

چنگیز خان ازبک

نبرد مرو شاه اسماعیل اول صفوی و مغولتباران (شیبانی)

شاه اسماعیل اول از خاندان صفوی بنیان گذار ایران نوین و سلسله صفویان که بعد از چند قرن ایران را با یک مذهب واحد متحد کرد! و با شیبک خان ازبک (مغول) جنگید و او را شکست داد و انتقام حمله چنگیز و مغولان به ایران را از او گرفت