مرور برچسب

کامل الصناعة المعروف بالملكي

اوضاع زرتشتیان در دوره آل بویه

دوره آل بویه از نظر آزادی مذهبی در ایران یکی از دوران های منحصر به فرد در تاریخ ایران است خصوصا برای زرتشتیان. در این زمان هر چند دین زرتشتی به انحطاط کاملی رسیده بود ولی در طلیعه دولت بویهی در ایالت فارس شکوفا شد