مرور برچسب

کوه وزوویوس

شهر جاودانه پمپئی

پمپئی، یک شهر تفریحی شکوفا در جنوب روم باستان، در امتداد سواحل ایتالیا در سایه کوه وزوویوس بود که درکنار یک آتشفشان فعال، قرار داشت. معروف ترین فوران آن در سال 79 پس از میلاد اتفاق افتاد، زمانی که شهر پمپئی را زیر لایه ای  ضخیمی از خاکستر