مرور برچسب

گوک گیونگ این

جونگ مون بو

جونگ مون بو (1624-1565) دولتمرد و وطن پرست کره ای بود. در سال 1592 و نه روز بعد از شروع تهاجم ژاپن به کره، وی یک گروه شبه نظامی را به منظور نبرد در برابر ارتش ژاپن تشکیل داد.جونگ در سال 1585 آزمون گواگو را به منظور انتخاب مقامات…