مرور برچسب

گویا

اتحادیه گایا

گایا (تلفظ کره ای: کاجا) اتحادیه ای کره ای از جوامع ارضی در حوضه آبریز رودخانه ناکدونگ در جنوب کره بود که در داخل اتحادیه بیون هان از دوران سامهان رشد و نمو یافت. بازه سنتی مورد استفاده توسط تاریخ دانان برای بیان تاریخ گایا 42 تا 532 بعد…