مرور برچسب

گيشا

نقش خانواده در ژاپن باستان

اقتدار پدر- وضع زن- كودكان- اخلاق جنسي- گيشا- عشق در شرق، بيش از غرب، بايد منشأ حقيقي نظام اجتماعي رادر خانواده جست. اقتدار فوق‌العادة پدر در ژاپن و ساير كشورهاي شرقي نشانة پس‌ماندگي جامعه نبود، بلكه نشانة رجحان حكومت خانوادگي بر حكومت…