مرور برچسب

یی گی

یی گه

یی گه (1456-1417) محقق و مقام مسئول سلسله چوسون و یکی از شش وزیر شهید بود. او در خانواده ای متعلق به طبقه اجتماعی یانگبان از دودمان هانسان یی چشم به جهان گشود و نتیجه یی سک فیلسوف دوران گوریو بود. یی آزمون بالاتر را در سال 1436 گذرانده و در…