تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن بین النهرین باستان

 

منطقه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات وجود دارد به نام بین‌النهرین. قسمت بیشتر این منطقه در کشور عراق قرار گرفته است . ایرانیان این منطقه را میان رودان می‌نامیدند و گرته برداری و (مزوپوتامیا) نام یونانی آن می‌باشد .میان رودان به خاطر داشتن تمدن های کهن و باستانی شهرت بالایی دارد .

شا‌پاش/ šapaš/ الهه اوگاریتی

الهۀ اوگاریتی، نام اوابسته به شمش « خورشید» است. همچنان‌که در دورۀ پیش از اسلام اعراب و هوریانی ها مرسوم بود خورشید_ خدا در اوگاریت جنبۀ مؤنث داشت. در فهرست‌های اهدایی نام او ذکرشده است که به مفهوم اهمیت پرستش او بود. این الهه نیز در بعضی…

سین، الهه بابلی

سین؛ سوئن /sin ; suen/_ ماه _ الهه بابلی  این نام نتیجۀ ادغام سومری ان. زو en .zu به معنای« فرمانروای حکمت»_ سوئن است. شخصیت سین در منابع اکدی معمولاً مطابق با شخصیت نانّا ( ر) است. او را به‌عنوان یک گاو شاخدار( قرنو qarnu)« یک میوۀ خود…

سیدوری ، یک الهه بابلی

سیدوری /siduri/ _ الهۀ بابلی نام او تا اندازه‌ای به مفهوم« این الهه دیوار حافظ من است»می باشد که در نوشته‌های آکدی کهن نام این الهه یافت می‌شود. تا دورۀ بابلی میانه، به نظر می‌رسد که این الهه به ایشتار شبیه شده باشد. در گونۀ بابلی متأخر…

سی بی تو، گروهی از دیوهای بابلی

سی بی تو /sibitu/ گروه دیوان بابلی موسوم به« هفت»( سومری ایمی نابی imina. bi) دو گروه سی بی تو وجود دارد. سی بی تو های خوب و سی بی تو های شریر. در متون عمدتاً، از مقولۀ دوم یادشده است. او سرنوشت وظیفه هر کدام را اعلام می‌دارد. اولی ها…

سفرهای خدایان/ Journeys/

در بین‌النهرین و همچنین در مصر، خدایان به دیدار دیگر خدایان در خارج از قلعه خود می‌رفتند و عمدتاً به‌وسیلۀ قایق در طول ترعه های بی‌شمار و شاخه های رودها به سفر می پرداختند. این رسم نه‌تنها در متون ادبی یافت می‌شود و سوابق اسطوره‌ای این…

ستایش /Exaltation/ متن مربوط به علوم الهی

گونه ای از متن مربوط به علوم الهی است که خدایی را بالاتر از خدایان دیگر ستایش می‌کند. قدیم‌ترین نمونۀ ادبی عبارت از نین . مه. شار. را Nin. me. šar. ra یا ستایش اینانا است. گفته اند که این متن را انهدوآنا Enheduanna دختر سارگون اکدی کاهنۀ…

الهه بابلی، سارپانی توم

سارپانی توم/ Sarpanitum/ _ الهۀ بابلی نام او به معنای« کسی از زارپا zarpa» است. اگرچه متألهین بابلی، نام او را به‌صورت زربانی تو zēr- banitu به معنای« کسی که دانه را می‌آفریند می‌نامیدند.»در طی نخستین هزارۀ پیش از میلاد،  این الهه…

ماه _ خدایان/ moon- gods/

آناتولیایی: که معمولاً به‌صورت(۳۰=)=XXX و عدد سنتی ( برای ماه است)، یا انزو EN.ZU نوشته می‌شود. ماه_ خدای لوویایی را آرما Arma و هوریانی ها آن را کوشوه Kušuh و در دورۀ پیش _ حاتی کاشکو، به هنگام توفان از آسمان افتاد. خوشبختانه کامروشه پا…

زابابا، خدای سومریان و اکدیان

زابابا / Zababa/_خدای سومری و اکدی (_ تصویر ۱۰)ریشۀ نام او معلوم نیست و در دورۀ سومری کهن، مورد پذیرش است و در نام‌های شخصی پیش _ سارگونی به چشم می‌خورد ‌ او شهر _ خدای کیش بود و یک خدای جنگجو به شمار می‌رفت که بعدها، با نین گیر سو نی…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

رودهای مقدس/ Ravers ,deified/

رودها به‌عنوان منبع آب، اساس حاصلخیزی را در آب و هوای خشک تشکیل می‌دهند. (_ رود نیل و گنگ Ganges ، بر اماپوترا Bramaputra و مانند آن‌ها). از دوران  بسیار کهن آن‌ها را مقدس به شمار می‌آوردند. در متون ابلا، رودهایی محلی با صفت خداوندی ذکر…

رفاعیم / Rephaim/

در اوگاریتی رپام rp' m که به‌صورت« نجات دهندگان» ترجمه شده‌اند، در بعضی لوحه‌های شهر اوگاریت ugarit و همچنین مطالب موجود در کتاب عهد عتیق یافت می‌شود، ذکرشده‌اند. تاکنون هیچ گونه توافق کلی دربارۀ این‌که  اصطلاح مزبور پیوسته به یک معنا…

رشپ/ Rašep/

رشپ یک خدای سامی غربی است و نام او با « رشپ ršp» به معنای« آتش» پیوستگی دارد. او یک خدای باستانی است و در زمرۀ خدایان ابلا Ebla ظاهر می‌شود. در اوگاریت، اگرچه به ندرت نامش در اسطوره‌ها دیده می‌شود، به آن اندازه محبوب بود که هدایا را به‌طور…

دین گیر _ ماخ/ Dingir- Mah/

گروهی از الهه‌های هیتیایی که گاهی به‌عنوان یک نیروی سه‌گانه همراه با الهه‌های آلی نالی Allinalli، ایایا Iyaya ، زوکی zukki و آنزیلی Anzili را تشکیل نه می‌دهند. از آنان نیز در ارتباط با الهه‌های گول شش Gulšeš نام برده می‌شود. بنا بر برخی…

دوموزی، خدای سومری

دوموزی / Dumuzi/ _ خدای سومری نام او که معمولاً به‌صورت« دومو.زی dumu. zi» نوشت می‌شود، به‌طور تحت‌اللفظی به معنای« پسر حقیقی» است. یاکوبسن مفهوم تکان دهندۀ« کودک در زهدان مادر را ترجیح می‌دهد. در عبرانی و آرامی به‌صورت تموز Temmuz است.…