دسته: تاریخ اروپا

مسیحیان و مشرکان

در این جهان مدیترانه‌ای قرن چهارم، که در آن دولت وابستگی بسیار به دین داشت، امور کلیسایی چندان آشفته بود که دولت احساس کرد باید در رموز الاهیات نیز دخالت...

میراث قسطنطین

در سال ۳۳۵، امپراطور قسطنطین (کونستانتینوس) چون مرگ خویش را نزدیک یافت،‌ پسران و برادرزادگانش را نزد خود فرا خواند و، از سر امیدی خوشباورانه، حکومت امپراطوری وسیعی را که...

آغاز عصر ترور در فرانسه

تا پیش از آغاز «عصر ترور» در فرانسه، شاهان یا در جنگ کشته می شدند یا بر اثر بیماری و کهولت سن جان می باختند. تاریخچه آغاز ترور در اروپا...