دسته: مذاهب و ادیان جهان باستان

آیین بودا در کره

آیین بودا در کره

آیین بودا در کره. اگرچه آیین بوداى کره مستقیماً با هند رابطه داشت، اما بیشتر از منابع چینى سرچشمه گرفته است. پیش از ورود مکتب چَن در قرن هشتم، ئوکیو...

آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى. آیین بودا به هر کشور که پانهاده است زیر تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه تغییر کرده است، و خود نیز به همان میزان درآن...

مکتب دیانه

مکتب دیانه

مکتب دیانه. سنّت هاى دیانه اى را که اَنـ شىـ کائو آغاز کرده بود، قرن ها استمرار یافت. این سنّت ها با سلسله هاى آموزه هاى جدیدى که از هند و آسیاى میانه مى آمد، مدام افزایش مى یافتند. در...

آموزه هاى پاک بوم.

آموزه هاى پاک بوم.

یکى از شاخه هاى کهن دیانه بودایى هندى گویا بر نظاره بر تجسّم  ِ تمثال بودا تأکید داشته است. در مهایانه آغازین، این نظاره با تجسّم بودا امیتابه شهره شد. منابع هندى...

مکتب هاى آیین بوداى شرقى

مکتب هاى آیین بوداى شرقى

مکتب هاى آیین بوداى شرقى آیین بوداى شرقى از سنّت هاى شمالى و جنوبى بسیار متنوع تر است. این آیین شامل شمارى از مکتب هاى متعددى است، که گاه به تأسیس فرقه هاى مجزا گرایش...

آیین بوداى شرقى

آیین بوداى شرقى

مقدمه آیین بوداى چین، ویتنام، کره و ژاپن زیر تأثیر زمینه فرهنگى، باورها و اعمال دینى و تحولات تاریخى  ِ منطقه قرار داشت. قاعدتاً این برداشت متأثر از پیش فرض هاى مطالعه در...

آیین بودا و جهان روح

آیین بودا و جهان روح

آیین بودا و جهان روح. آیین بودا در سازگارى با شمار زیادى از باورهاى محلى به خدایان و ارواح گوناگون و مانند اینها، مشکل چندانى نداشته است، اگرچه تصور بر...

آیین بودا در زندگى معمولى

آیین بودا در زندگى معمولى

آیین بودا در زندگى معمولى ثواب اندوزى. آیین بوداى سنّتى نقش مهمى در زندگى روستایى دارد. آداب و رسوم مهم است، اما در اصل مقصود از برگزارى آن، ثواب اندوزى به شمار...

گفتار گام به گام آیین بودا جنوبی:بخش دوم

گفتار گام به گام آیین بودا جنوبی:بخش دوم

گفتار گام به گام: بخش دوم. موضوع این بخش، جهان  ِ حس وآسمان هاى برتر است. جهان حس. گفتار گام به گام اینک به تجربه حسى مى پردازد. مقصود نشان دادن این است...

آیین بوداى جنوبى 1

آیین بوداى جنوبى ۱

مقدمه و منابع. انجمن نشر آثار پالى[۱۰] آن را به طرز تحسین برانگیزى مورد تحقیق و بررسى قرار داده است، مهم ترین منبع تاریخى به شمار مى آید. این آثار...

غروب آیین بوداى آغازین

غروب آیین بوداى آغازین

غروب آیین بوداى آغازین افول آیین بودا در هند. آیین بودا مدت مدیدى در هند شکوفا بود; مسلماً به همان اندازه که مسیحیت در انگلستان، یا اسلام در هر جاى...

جایگاه  مهایانه

جایگاه مهایانه

جایگاه مهایانه گوهر مهایانه. پس محتواى این حرکت جدید چه بود؟ سه گرایش اصلى را مى توان بازشناخت: یکم قبول  ِ کامل  ِ یک آرمان حماسى; دوم یک جهان شناسى جدید شدیداً بسته به...

گسترش آیین بوداى آغازین

گسترش آیین بوداى آغازین

گسترش آیین بوداى آغازین آشوکا. تا قرن اول پیش از میلاد، بوداییان توجهى به نوشتن متون دینى خود نداشتند. بنابراین، کهن ترین سند مستقل از منابع دیگر براى اندیشه هاى بودایى را...

سه  گوهرِ آیین بودا

سه گوهرِ آیین بودا

سه گوهر بودا. اعتبار گزارش هایى که از زندگانى بودا در اختیار داریم موضوع بحثى بسیار محققانه است. منابعى را که در اختیار داریم نمى توان با اطمینان ارائه کرد، چون دور...

زمینه آیین بوداى آغازین : آیین بودا و هندوئیسم

زمینه آیین بوداى آغازین : آیین بودا و هندوئیسم

آیین بودا و هندوئیسم. گاهى مى گویند بودا هندو بود. اگر مقصود از هندو «پیرو دینى با خاستگاه هندى» باشد، در این صورت روشن است که او هندو بود. اما اگر...