مرور رده

تاريخ طب در ايران باستان

 

از زمانی که پاتهاها در زادگاه خود در حوالی خوارزم زندگی می‌کردند تاریخچه پزشکی در ایران آغاز شد و اولین پزشک آریایی تریتا یا ( سریتا ) نام داشت . طبق مشاهدات در کتاب های مختلف زبان پهلوی ، تریتا در جراحی نیز تبحر داشته است . تریتا در مورد خواص دارویی گیاهان نیز اطلاعات کاملی داشته و عصاره خود گیاهان را تهیه می‌کرد .

نخستین پزشک زرتشتی

در اوستا آمده است كه اولين طبيب تريته (Thrita) پدر گرشاسب پهلوان بوده، اين مرد كسي است كه برحسب عقيده زرتشتيان مرض و مرگ و زخم نيزه و تب سوزان را از تنها برطرف مينموده است. گشتاسب پادشاه كيان و حامي زرتشت طبيب بزرگ كه در طب زرتشت به…