جدول گاهشماری تمدن ژاپن

جدول گاهشماری تمدن ژاپن

I-‌زمینه تاریخی

  1. ژاپن کهن:

حدود ۶۶۰ق‌م: آمدن مغولان

۶۶۰-۵۸۵: امپراطور جیم مو(؟)

۴۱۲-۵۳ میلادی: امپراطور اینکیو

۵۲۲: ورود آیین بودایی

۵۹۲-۶۲۱: نیابت سلطنت شوتوکو

۵۹۳-۶۲۸: ملکه سویکو

۶۴۵: اصلاح بزرگ

  1. ژاپن امپراطوری:

۶۶۸-۶۷۱: امپراطور تنچی

۶۹۰-۷۰۲: ملکه جیتو

۶۹۷-۷۰۷: امپراطور موم‌مو

۷۰۲: قوانین تایهو

۷۱۰-۷۹۴: عصرهیجو: پایتخت شدن نارا

۷۲۴-۷۵۶: امپراطور شومو

۷۴۹-۷۵۹ و

۷۶۵-۷۷۰: ملکه کوکن

۷۹۴-۱۱۹۲: عصر هیان: پایتخت شدن کیوتو

۸۷۷-۹۴۹ : امپراطور یوزی

۸۹۸-۹۳۰: امپراطور دایگو

۹۰۱-۹۲۲: دوره انگی

  1. ژاپن ملوک‌الطوایفی:

۱۱۸۶-۱۱۹۹: یوریتومو

۱۲۰۳-۱۲۱۹: میناموتو

۱۲۰۰-۱۳۳۳: حکومت باکوفو

۱۱۹۹-۱۳۳۳: دستگاه نیابت سلطنت هوجو

۱۲۲۲-۱۲۸۲: نیچی‌رن، مؤسس فرقه لوتوس

۱۲۹۱: حمله قبلای قاآن به ژاپن

۱۳۱۸-۱۳۳۹: امپراطور گودایگو

۱۳۳۵-۱۵۷۳: شوگونی آشیکاگا

۱۳۸۷-۱۳۹۵: یوشی میتسو

۱۴۳۶-۱۴۸۰: یوشیمازا

۱۵۷۳-۱۵۸۲: نوبوناگا

۱۵۸۱-۱۵۹۸: هیده‌یوشی

۱۵۹۲: عجز هیده‌یوشی از فتح کره

۱۵۹۷: اخراج روحانیان مسیحی

۱۶۰۰: جنگ سکی گاهارا

۱۶۰۳-۱۸۶۷: شوگونی توکوگاوا

۱۶۰۳-۱۶۱۶: ای یه‌یاسو

۱۶۰۵: محاصره اوزاکا

۱۶۱۴: فرمان ای‌یه یاسو برضد مسیحیان

۱۶۰۵-۱۶۲۳: هیده‌تادا

۱۶۲۳-۱۶۵۱: ای‌یه میتسو

۱۶۵۷: حریق بزرگ توکیو

۱۶۸۰-۱۷۰۹: تسونایوشی

۱۶۸۸-۱۷۰۳: دوره گتروکو

۱۷۰۹-۱۷۱۲: ای یه‌نوبو

۱۷۱۶-۱۷۴۵: یوشیمونه

۱۷۲۱: تدوین قوانین ژاپن

۱۷۸۷-۱۸۳۶: ای‌یه ناری

۱۸۵۳-۱۸۵۸: ای‌یه سادا

۱۸۵۸-۱۸۶۶: ای‌یه موچی

۱۸۶۶-۱۸۶۸: کیکی

ارقامی که در مورد فرمانروایان ذکر شده نمایشگر سالهای جلوس و مرگ ایشان است. بعضی از این فرمانروایان کناره گرفتند، برخی خلع شدند، و پاره‌ای به قتل رسیدند.

II- ادبیات

۸۴۵-۹۰۳: میچیزانه، حامی مقدس ادبیات

۱- شعر:

۶۶۵-۷۳۱: تاهیتو

۷۳۷: سال مرگ هیتومارو

۷۲۴-۷۵۶: آکاهیتو

۷۵۰: مجموعه مانیوشو

۸۸۳-۹۴۶: تسورایاکی

۹۰۵: مجموعه کوکینشو

۱۱۱۸-۱۱۹۰: سایگیو

۱۲۳۴: مجموعه هیاکونین ایس‌شو

۱۶۴۳-۱۶۹۴: باشو

۱۷۰۳-۱۷۷۵: کاگانوچیو

۲- نمایش:

۱۳۵۰-۱۶۵۰: نمایشهای «نو»

۱۶۵۳-۱۷۲۴: مونزایمون

۳- داستان:

۹۷۸-۱۰۳۱؟: موراساکی

۱۰۰۱-۱۰۰۴: داستان گنجی مونوگاتاری

۱۷۶۱-۱۸۱۶: کیودن

۱۷۶۷-۱۸۴۸: باکین

۱۸۳۱: سال مرگ جیپ پنشا

۴- تاریخ و تحقیق:

۷۱۲: کتاب کوجیکی

۷۲۰: کتاب نیهونگی

۱۳۳۴: کتاب جینتوشوتوکی اثر کیتاباتاکه

۱۶۲۲-۱۷۰۴: میتسو کونی

۱۶۳۰: تأسیس دانشگاه توکیو به وسیله رازان

۱۶۵۷-۱۷۲۵: هاکوزکی

۱۶۹۷-۱۷۶۹: مابوچی

۱۷۳۰-۱۸۰۱: نوریناگا

۵- مقاله‌نویسی:

حدود ۱۰۰۰: سی

۱۱۵۴-۱۲۱۶: کامو

۶- فلسفه:

۱۵۶۰-۱۶۱۹: سیگ‌وا

۱۵۸۳-۱۶۵۷: رازان

۱۶۰۸-۱۶۴۸: توجو

۱۶۳۰-۱۷۱۴: اک‌کن

۱۶۱۹-۱۶۹۱: کومازاوا بانزان

۱۶۲۷-۱۷۰۵: جینسای

۱۶۶۸-۱۷۲۸: سورای

۱۶۷۰-۱۷۳۶: توگای

III- هنر

  1. معماری:

حدود ۶۱۶: معابد هوری‌یوجی

حدود ۱۴۰۰: قصور یوشی‌میتسو

۱۵۴۳-۱۵۹۰: یی‌توکو

حدود ۱۶۳۰: مقبره ای‌یه یاسو

  1. پیکرتراشی:

۷۴۷: مجمسه دایبوتسو در نارا

۷۷۴-۸۳۵: دایشی

۱۱۸۰-۱۲۲۰: اونکی

۱۲۵۲: مجسمه دایبوتسو در کاماکورا

۱۵۹۴-۱۶۳۴: جینگارو

  1. سفالگری:

حدود ۱۲۲۹: شیروزمون

حدود ۱۶۵۰: کاکی‌یمون

حدود ۱۶۵۵: نینسی

۱۶۶۳-۱۷۴۳: کنزان

حدود ۱۶۶۴: گوتو

۱۸۵۵: سال مرگ زنگورو

۴- پیکرنگاری

حدود ۹۵۰: کوسه

حدود ۱۰۱۰: تاکایوشی

حدود ۱۰۱۷: سوزو

۱۰۵۳-۱۱۴۰: سوجو

۱۱۴۶-۱۲۰۵: تاکانوبو

حدود ۱۲۵۰: کیون(؟)

حدود ۱۲۵۰: توسا

۱۳۵۱-۱۴۲۷: دنسو

حدود ۱۴۰۰: شوبون

۱۴۲۰-۱۵۰۶: سس شی‌یو

۱۴۹۰: سال مرگ ماسانوبو

۱۴۷۶-۱۵۵۹: موتونوبو

حدود ۱۶۰۰: کویتسو

۱۵۷۸-۱۶۵۰: ماتابی

۱۶۰۲-۱۶۷۴: تان‌یو

۱۶۱۸-۱۶۹۴: مورونوبو

۱۶۶۱-۱۷۱۶: کورین

۱۷۱۸-۱۷۷۰: هارونوبو

۱۷۳۳-۱۷۹۵: اوک‌یو

۱۷۴۲-۱۸۱۴: کی‌یوناگا

۱۷۴۷-۱۸۲۱: زوزن

۱۷۵۳-۱۸۰۶: اوتامارو

حدود ۱۷۹۰: شاراکو

۱۷۶۰-۱۸۴۹: هوکوسایی

۱۷۹۷-۱۸۵۸: هیروشیگه

IV – ژاپن جدید

۱۸۵۳: ورود دریاسالار پری به خلیج اوزاگا

۱۸۵۴: دومین سفر دریاسالار پری

۱۸۵۴: پیمان کاناگاوا

۱۸۶۲: حادثه ریچاردسن

۱۸۶۲: به توپ‌بستن کاگوشیما

۱۸۶۳: سفر ایتو و اینویه به اروپا

۱۸۶۸: اعاده اقتدار امپراطور

۱۸۶۸-۱۹۱۲: امپراطور میجی

۱۸۷۰: پایتخت‌شدن توکیو

۱۸۷۱: برانداختن ملوک‌الطوایفی

۱۸۷۲: نخستین راه‌آهن ژاپن

۱۸۷۷: طغیان ساتسوما

۱۸۸۹: قانون اساسی جدید

۱۸۹۴: جنگ‌باچین

۱۸۹۵: ضبط فرمز

۱۹۰۲-۱۹۲۲: اتحاد انگلیس و ژاپن

۱۹۰۴: جنگ با روسیه

۱۹۱۰: ضبط کره

۱۹۱۲: پایان دوران میجی

۱۹۱۲-۱۹۲۵: امپراطور تایشو

۱۹۱۴: گرفتن چینگ تائو

۱۹۱۵: مطالبات بیست و یک‌گانه

۱۹۱۷: معاهده لنسینگ- ای‌شی‌ای

۱۹۲۲: کنفرانس واشینگتن

۱۹۲۴: محدود کردن مهاجرت ژاپنیان به امریکا

۱۹۲۵: امپراطور هیروهیتو

۱۹۳۱: حمله به منچوری

۱۹۳۲: حمله به شانگهای

۱۹۳۵: اخطار ختم معاهده واشینگتن در ۱۹۳۶

منبع : , جلد اول : مشرق زمین

نویسنده :

نشر الکترونیکی سایت

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها