تاریخ ایلامیان باستان

ایلامیان شاخه ای از آن دسته از اقوام خویشاوند و همزبانی بودند که در حدود ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد از اسیای میانه به ایران کوچ کردند. ایلامیان در جنوب غرب ایران امروزی ساکن شدند. و بعد از چندین قرن موفق به ایجاد تمدن بزرگی به نام ایلام شدند و دولت عیلام نزدیک به سه هزار سال دوام یافت.
ایلامیان تقریبا همزمان با سومری ها دولتشان را که شامل خوزستان, اطراف کوههای بختیاری,لرستان,پشتکوه و انشان یا انزان(فارس) بود تشکیل دادند.پایتختشان شوش بود و اهواز و خایدالو(خرم اباد) از شهرهای مهم شان بود(حقوق تاریخ, صفحه ٨۳, علی پاشا). ولی بعدا سرزمین تحت سلطه شان را تا نواحی مرکزی و شرقی ایران گسترش دادندַ
خود اهالی ایلام کشورشان را Haltamtu هلتمتو به معنی سرزمین خدا(ئی) می نامیدند. سومری های دشت نشین ناحیه بین النهرین, ان کشور را ایلام(Elam) یعنی کشور کوهستانی و اهالی ان را ایلامی یعنی ساکنین مناطق کوهستانی خطاب میکردند. این نامگذاری را اکدی ها از سومری ها اخذ و از طریق تمدن بابل به تورات رسید که با املای “عیلام” به اعراب و دیگر مسلمین منتقل شد.هخامنشیان مهاجر انان را Huwaja می نامیدند.( دکتر ضַ صدر,پیرامون نام تاریخی کشور”ایلام”)
دولت مقتدر ایلام از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد تا ۶۴۵ ق م یعنی به مدت ۳۰۰۰سال تداوم داشت و بیشترین تاثیر را بر فرهنگ اقوام ساکن در ایران گذاشته است.
از ایلامیان کتیبه و لوحه های زیادی به جای مانده و بیش از ده هزار لوحه ایلامی در دانشگاه شیکاگو نگهداری میشود و اثاری که تا حال ترجمه شده اطلاعات زیادی راجع به سلسله های شاهی ایلام میدهند ولی اطلاعات راجع به زمان قبل از سارگون اول (۲۳۳۴ق م) شاه اکد کم است.
اولین سلسله سراسری ایلام “آوان” نام داشت (۲۵۵۰-۲۶۰۰ق م) و شوشتر کنونی مرکزشان بود.
سلسله “سیماش” ۱۲ شاه داشتند و مرکز حکومتشان در شمال خوزستان و جنوب لرستان بود. اوایل حکومتشان همزمان با حاکمیت قوتتی های اذربایجان در بابل بود و تابع انها بودند و اخرین شاه این سلسله “Eparli” بود و این سلسله در سال ۱٨۶۰ق م سرنگون شدַاز حوادث مهم این دوران جنگهای طولانی با سومر-اکد که منجر به انقراض انان و تسلط درازمدت ایلامیان بر بین النهرین شدַ
سلسله “سوککال ماخ” (۱٨۰۰-۱۵۵۰ق م) : از شاهان معروف این سلسله” shirukduk” میباشد که بابل را مطیع ایلام کردַ در سال ۱٩۵٧ در شمال عراق کتیبه ای از او پیدا شد که اشاره میکند به حمله او به قوتتی هایی که بین دریاچه اورمیه و ایلک باتان(همدان) ساکن بودند ,در ان حمله shirukduk شکست خورده و به شوش برگشته و بعد از مدتی میمیردַ بعد از او برادرش” شیموت-وارتاش” شاه ایلام شدַ
دوره میانه پادشاهی ایلام( ۱۴۵۰-۱۱۰۰ ق م) دوران زرین ایلام بود. ولی در قرن های ۱۱-٩ ق م به علت کشمکشهای داخلی ایلام فاقد دولت مرکزی بود و همه ایالتها کاملا مستقل بودندַ
دوران جدید دولت ایلام (٧۴۵-۶۴۵ق م ) از حساسترین دوران در تاریخ دولت ایلام بود,در این دوره کیاکسار شاه ماد همراه با بابل بر علیه آشور میجنگیدند و ایلامیان از این فرصت استفاده کرده دولت خود را تقویت کردند
در این دوران “تیگلات پیلسر” شاه آشور توانست لولوبی ها و هوری ها را مطیع خود ساخته و مستقیما با ایلام همسایه شودַ سارگون دوم در سال ٧۲۲ق م به ایلام حمله کرد ولی شکست خوردַ آشور بنی پال در سال ۶۴۵ به ایلام حمله کرده و ” خوم بان کالداش” اخرین شاه ایلام را دستگیر کرد و دولت مرکزی ایلام را منقرض کردند ولی دولت های محلی به عمر خود ادامه دادند و شکست نهایی ایلام با حمله هخامنشیان در سال ۵۴۵ق م انجام گرفتַ
ایلامیان بعد از این شکست دیگر فرصت باز سازی دولت مرکزی خود را نیافتند و بعد از انقراض ماد توسط هخامشیان٬ پارس ها بتدریج اراضی ایلام را ضمیمه امپراطوری تازه تشکیل شده خود کردند و دولت های محلی ایلام تابع انها شدندַ
ایلامیان برای تشکیل دولت مستقل خود حتی در زمان هخامنشیان بارها قیام کردند ولی دیگر موفق نشدنددولت پایداری را ایجاد کنند . داریوش در سال اول حکوتش سه بار برای جنگ با سه نفر از استقلال طلبان ایلام به انجا لشکر کشی کرد و هر سه قیام را با خشونت زیاد سرکوب کرد.داریوش شهرشوش را گرفته و به پایتختی تبدیل کرد و بدین ترتیب حکومت ایلام توسط هخامنشیان از بین رفت ولی ایلامیان مثل یک ملت تا قرن ها به حیات خود ادامه داد. در زمان اشکانیان ٬ ایلامیان حق ضرب سکه خود را داشتند و بارها در زمان اشکانیان برای استقلال خود قیام کردند.

از آنجا که به هیچ وجه حمله آشوریها و حتی حمله هخامنشیان را پایان کار ایلام نمیدانیم٬ بخش مهمی از کتاب را به بررسی تاریخ ایلام در دوره سلوکی ٬ اشکانی و ساسانی اختصاص داده ایم و امیدواریم خواننده مجاب شود که حمله آشور بنی پال و ظهور هخامنشیان پایان کار ایلام نیست که حتی در دوره اشکانی برای استقلال خود می جنگیده اند.( د.ت.پوتس٬ باستان شناسی ایلام٬ مقدمه٬ص۲ ٬ از انتشارات دانشگاه کمبریج٬سال ۱۹۹۹)
ایلامیان بر عکس سومریان بعد از انقراض حاکمیتشان در طول عصر های زیادی به زندگی در وطن خود ادامه داده و زبان و تمدن خود را زنده نگه داشتندַزبان ایلامی که به علت شباهت اش با زبان دیگر اقوام (قوتتی ه,کاسسی ها,ַַַ) از زمان Puzur inshushinak پوزور این شوشیناک (۲۲۰۰ ق.م.)زبان مشترک و اداری سراسر ایران بود توانست موقعیت ممتاز خود را تا اوایل ساسانیان حفظ کندַبا ترجمه تعدادی از لوحه های ایلامی نگهداری شده در شیکاگو بطور قطعی ثابت شده است که زبان ایلامی یک زبان التصاقی میباشد و لغات زیادی در ان با ترکی آذری امروزی شبیه یا عین هم هستندַ آکادئمک “مار” ثابت کرد که زبان ماد و ماننا نیز همان زبان ایلامی بودַ
زبان ایلامی تا قرن ها بعد از سقوط ایلام اهمیت خود را حفظ کرد , داریوش هخامنشی آن را زبان رسمی و اداری امپراطوری کرد و همه ۳۰ هزار لوحه پیدا شده در تخت جمشید به زبان ایلامی هستند(هنوز هم ترجمه نشده اند)ַ اکادمئک”مار” ثابت کرده است که زبان رسمی و اداری ماد هم ایلامی بود(تاریخ و تمدن ایلام, ص۵), این موضوع بعدا در بخش مربوط به ماد ها شرح داده خواهد شدַ
ایلامیان در زمان هخامنشیان, سلوکیان, اشکانیان و ساسانیان زبان خود را نگه داشتند و حتی در دوره بعد از اسلام نیز زبان ایلامی به حیات خود ادامه داد واز طرف تاریخنویسان اسلامی “خوزی” نامیده شد ,برای مثال اصطخری در کتاب”مسالک الممالک” به ان اشاره میکند و تاریخدانان امروزی مثلا دکتر سید محمدعلی سجادی وַַزبان خوزی را همان زبا ن ایلامی میدانندַ این زبان حالا هم در شوش و مناطق عراقی نزدیک به شوش , از جمله شهر “مندلی” و هم چنین در شهر “سنقر” لرستان و اطراف ان و بعضی جاهای دیگر زنده است و زبان عادی و روزمره اهالی میباشد و خودش هم به زبان ترکی اذری امروزی خیلی نزدیک است, انان خودشان را اشکانی مینامند(تاریخ دیرین ترکان ایران,جلد۱, پروفسور ذهتابی)
دمورگان” که سالها در خرابه های شوش کاوشگری کرده بود مینویسد که ایالت فارس حتی بعد از به قدرت رسیدن هخامنشیان شدیدا تحت نفوذ فرهنگ و زبان ایلامی بود و پارس ها دولت و فرهنگ خود را بر آنچه که از ایلامیان یاد گرفته بودند بنا نهادندַ
مַ دیاکونوف” محقق روسیمینویسد: در ایالت فارس چندین کتیبه ایلامی از اوایل حکومت هخامنشیان وجود دارد که حضور بالای ایلامیان در آنجا را حتی در زمان داریوش دوم نشان میدهدַ و این مسئله از انجا دیده میشود که” مارتیا ” که خود را پادشاه ایلام مینامد در ایالت فارس زندگی میکرد و در دفترخانه “استخر” حاکمیت کامل زبان ایلامی نشانه بیسوادی مامورین و دولتمردان پارس میباشد و نه اینکه تصور کنیم که ان زبان فقط رایج در بین اهالی بودַ (تاریخ ماد صفحه ۵٨۰-۵٨۱)
چونکه هخامنشیان کوچ نشین از خود تمدنی نداشتند و حاکمیت را با زور شمشیر و خشونت و بیرحمی خاص خودشان بدست آورده بودند امپراتوری خود را بر پایه تمدن ایلام بنا کردند و به وسیله آنان تمدن ایلامی در دنیا توسعه یافتַ در آن زمان دعوای تمدن و فرهنگ قومی در ایران وجود نداشت و این عارضه از زمان ساسانیان توسط اردشیر بابکان شروع شد( از بین بردن آثار ترکان ماد و اشکانی توسط ساسانیان) و بعدا این کار زشت توسط رژیم پهلوی که خود را وارث انها معرفی میکرد ادامه یافت( خیلی از آثار باستانی اذربایجان را در این دوره از بین بردند)ַ
تمدن واحد سنتی ایران تا زمان انقلاب مشروطیت تقریبا همان تمدن ایلامی بود که برای اولین بار با ورود اسلام تغییراتی در ان ایجادشده بود و بار دوم قازان خان سلطان معروف و کاردان ایلخانی با اصلاحات اجتماعی عظیم خود تغیراتی را در سیستم اجتماعی ایران داد و بعد ها هم در زمان مشروطیت و هم با انقلاب سفید تغیراتی در آن شد ولی رویهمرفته ساختار اجتماعی امروزی ایران همان ساختار ایلامی و تمدن ایرانی مساوی است با تمدن ایلامی و تمدنی به اسم تمدن آریایی وجود خارجی نداشته و نظریه پوچ و بی اساسی است که از طرف استمارگران غربی برای رسیدن به اهداف استمارگرانه شان در اواخر قرن نوزدهم به میان کشیده شد و حالا خود انها خیلی وقت پیش به دغل بازی خود اعتراف کرده و موهومی بودن ان نظریه را تایید نموده و حالا حتی نظریه زبان هندو اروپایی در محافل علمی طرد شده و احتمال خویشاوندی بین زبانهای اروپایی و هندوایرانی را کلا رد میکنندַ
دین ایلامیان بت پرستی بود و عقیده به ارواح مختلف, شامان ها, در بین انان رایج بودַاسم خدای بزرگ ایلام “شوشیناک“بود و هر شهری خدای خود را داشت و مجسمه خدایان در عبادتگاه های شهرها گذاشته شده بود ַ مراسم دینی ایلام شبیه مراسم دینی سومر و بابل بود (تاریخ ماد, م دیاکونوف ص ۵٨٩).
در سیستم اجتماعی ایلام نیز مثل سومریان و دیگر خلق های التصاقی زبان زن از حقوق اجتماعی خیلی بالایی برخوردار بود و در کارهای دولتی و سرپرستی اماکن مذهبی زنان حضور گسترده ای داشتند و ستم جنسی بر علیه زنان از خصوصیات اجتماعی قبایل تات( قبایلی از اواخر قرن ۱۹ به غلط با اسم اریایی خطاب میشوند) بود و آنها زن را یک انسان حساب نمیکردند و او را مثل یک جنس خرید و فروش میکردند( هنوز هم در بین کردها, تاجیکها و بعضی دیگر از قبایل تات دختر را در مقابل پولی به مرد خواستگار میفروشند) با به حاکمیت رسیدن هخامنشیان به تدریج زنان از فعالیت های اجتماعی کنار زده شدند و تمام حقوق اجتماعی خود را از دست دادند. وضع اسفناکی را که هخامنشیان به زنان تحمیل کرده بودند٬ در زمان ساسانیان بدتر شد ولی با آمدن دین مبین اسلام وضعیت زنان کمی بهتر شد٬ اما هیچوقت به زمان قبل از آمدن تات ها بر نگشتַ(زن در سیستم حقوقی ساسانیان,k.Bartlemen , ترجمه دکتر نַ صاحب الزمان) .
مجسمه سنگی”ناپیر اسو” ملکه ایلام از ۱۵۲۰ ق م قدیمیترین مجسمه زن پیدا شده در دنیاست, این مجسمه که سرش کنده شده ۱٨۰۰کیلو وزن دارد و نمونه هنر و ظریف کاری آنها است ومجسمه های یونانی و رومی که صدها سال بعد از آن درست کرده شده اند از لحاظ هنری در سطح خیلی پایین تری قرار دارندַلباس های تن این ملکه شبیه لباس های زنان اذری میباشدַ
هر کسی که با زبان ترکی اشنایی دارد با نگاهی به اسامی شاهان ایلام تشابهات آنها را با اسامی ترکی امروزی میبیندַمثال:اسامی تعدادی از شاهان ایلام: شیموت-وارتاش shimut-vartash , تن دن- اولی tan dan-uli, اونتاش قال untash-gal, لیلاایرتاشlila-ir-tash, هومبان هال تاشhumban-haltashو غیرهַ در آخر اکثر اسامی ایلامی پسوند های”تاش“,”آش” و”لی” وجود دارد که در زبان همه اقوام التصاقی زبان ساکن اطراف کوههای زاگرس(قوتتی,لولوبی,هوری,گیلزان,ماننا,ماد,ַַַ) نیز صرف میشد و هنوز هم در بین اکثر اهالی همین سرزمین ها رایج است و برای مثال پسوند “ تاش” بصورت “داش” در ترکی آذری استفاده میشود:یولداش, قارداش,تیمورتاش و غیره.
ایلامیان نیز همچون سومریان موفق به افریدن یکی از تمدنهای عالی بشری شدند و در طول تمام دوره تقریبا ۳۰۰۰ ساله حکومتشان “دمکراسی ابتدایی و سنتی” خاص اقوام ترک را حفظ کردند که بعدا مادها, اشکانیان,سلجوقیان و دیگر سلسله های ترک آن روش را ادامه دادند(ایالات و ولایات نوعی استقلال داخلی داشتن و به فرهنگ و دین دیگران احترام میگذاشتند), این خصوصیت از اخلاق طبیعی ترکان قدیم به حساب می آید و در نتیجه همین روحیه آزاد ملی ایلامیان توانستند نزدیک به سه هزار سال حکومت کنند و در مقابل اقوام سامی و غیره ایستاده و اغلب غالب ایندַسیتم حکومتی فدرالی اولین بار در تاریخ در ایلام شکل گرفتַ
به مرور زمان تمدن درخشان ایلام هر چه بیشتر اشکارتر میشود و شوینیست های فارس و حامیان اریاپرست شان( استمارگران غربی که تاریخ ایران را به نفع قوم موهوم آریا شدیدا تحریف کرده اند) که تا دیروز ٬یا وجود آنها را کلا انکار میکردند و یا آنها را وحشی و غیر ایرانی مینامیدند٬ حالا با بیشرمی میخواهند به آنها لباس اریایی ( بخوان لباس وحشیت) بپوشانند , برای مثال “یوسف مجید زاده” در کتاب “تاریخ و تمدن ایلام” مینویسد:منطقی ترین فرضیه این است که ایلامیان به عنوان پروتولر زبانشان با ورود به دوران ماد به زبان ایرانی مبدل شد.( این پان فارس همان به اصطلاح تاریخ دانی هست که اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه همشهری ادعا های دروغین پان فارس ها را در مورد کتابسوزی مسلمین در ایران را پس گرفته و اعتراف کرد که آریایی ها تا قرن ۹ میلادی هیچوقت هیچ نوشتاری از خود نداشتند و اولین بار در اواخر قرن ۹ میلادی با کمک گیری از زبان عربی زبان فارسی قدرت نوشتاری پیدا کرد) ( همشهری، ۶ مهر ۱۳۸۲)., اینها ٨۰ ساله که مشغول تحریف تاریخ ایران به نفع قوم موهوم آریا هستند و هنوز هم با سماجت به این کار غیر انسانی و ضدفرهنگی شان ادامه میدهندַ

محمدرضا Copyright © azerbaijan43.persianblog.ir

عضویت
اطلاع از
guest

108 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
ایلامی

اگه به امپراتوری ایلامی های و مناطق بختیاری ها نگاه کنید هیچ فرقی نداره و دقیقا همه ی اون مناطق لوری و بختیاری تکلم می کنند
درود بر لرها (ایلامی ها)

هالودویش

یعنی حالا شما لرها سامی شدید این دفعه؟؟تا دیروز اصل آریایی بودید که

فرهاد

ایلامیان دارای شهرگیری و دادگری و دانش بودند که این آریایی بودن آنها را ثابت میکند اگه غارتگر و وحشی و دخترهایشان را زنده بگور می کردند آن وقت می توانستی ایلامیان را به خودتان بچسبانید

ایرانی

انی وبلاگتو مطالعه میکردم ولی حال که فهمیدم یک پان ترک ناآگاه لجباز و دشمنی حالم ازت به هم خورد.

آذر = آتش

آذرآپادگان = آذربایجان = آریایی ایرانی

آذربایجانیها آذری هستند نه ترک و بعد از حمله اونها طی چندین سال زبانشون تغییر کرد. اسناد تاریخی بسیاری این را ثابت میکند. کاش میدانستم دلیل وطن فروشی شماها چیست و چرا میخواهید به زور خودتان را ترکجا بزنید. شرم بر شما

majid

لرها بازماندگان ایلامی ها هستن و تمام شهرها و اثار و مفرغ های ایلامی تو شهر ها و مناطق لرنشین هستن شوش خرم اباد ایذه مسجدسلیمان شهرهای مهم ایلامی بودن الانم زبانشون خوزی که بازمانده زبان ایلامی هست درود بر لرها بازماندگان و بومیان ایران زمین

ئاکو ایلامی

اره جان خودت واسه همینه که اسم اون تمدن باستانی چندهزارساله اسمش تمدن لرستان باستان بود. مدیونی اگه فکر کنی ایلام بود و کرد بودن وهستن و خواهند ماند .

ایلامی

کلمه تاش به معنی کوه صاف و درجای به معنی تراش است
قارداش چه ربطی به تاش داشت
برو تحقیق کن

احمد

با سلام ، خود شما بفرمایید آیا مشابهتی بین زبان ایلامی ( زبانی که در کتیبه ها است ) با زبان فارسی و یا کردی وجد دارد؟ لطفا زبان ایلامی امروزی را مطرح نکنید که در اینصورت می توان ثابت کرد که زبان امریکا ۱۰۰ در ۱۰۰ انگلیسی است ، در حالیکه اینگونه نیست و امریکاییها مهاجر هستند. ایلامیان امروزی نیز مهاجر هستند.البته من به شما حق می دهم چون شما ها را اینگونه بار آورده اند . مثل آنست که تو کردی حرف می زنی و این زبان از مادرت به شما به ارث رسیده است. این اعتقادات نیز… مطالعه بیشتر »

ایلامی

دوست عزیز تعصب جلوی چشم شما را گرفته این حرف شما مثل این است که بگویید چون ایلامی ها دو دست داشته اند پس ترک بوده اند بزار یه چیز ای رو برات مشخص کنم کرد به چند گروه تقسیم میشوند به اقوام غربی ایران چون رمه گردان بوده اند به کرد به معنی رمه گردان معروف شده اند و از دو نژاد ماد و ایلامی هستند هر چه به سمت شمال میرویم بیشتر از نژاد ماد هستند به طوری که بالا تر از سنندج دیگر می توان گفت ماد هستند به طوری که زبان ایلامیان کنونی ۲ واج اظافه… مطالعه بیشتر »

ئاکو ایلامی

دمت گرم برا . والا دیگه همین یه چیزمون کم بود که کم کم بگن ایلامیها ترکن ، نمیدونم چرا بعضی هموطنان اینقده با کورد بودن ماها مشکل دارن . طوری ک میخوام بزور هم ک شده ماهارو از نژاد باافتخار کورد بودنمون که در ذره ذره وحودمون شکل گرفته جدا جلوه بدن ولی نمیدونن ک ما ایلامیها به کورد بودنمون میبالیم و تا اخرین لحظه ک جان در بدن داریم با افتخار فریاد میزنیم که ما ایلامیها کورد بوده ایم ، کوردیم و کورد میمانیم تا دنیادنیاستتتتت .. هربژی کورد و کوردستان

ساتیار

استان ایلام رو با تمدن ایلام اشتباه گرفتی.در ضمن استان ایلام هم نیمه غربی لرستان هست نه کرد

مهرداد

کلمه تاش گفته نه تراش . تاش در بین تورک ها به معنی هم فارسی کاربرد داره مثلا قارداش یعنی هم شکم . وطن داش یعنی هموطن . همکتاش یعنی هم کیش . یولداش یعنی همراه . یک حقیقت تاریخی در مورد اقوام بومی ایران(اوراتو . منناییان . لولوبیان .گوتیان . ایلامیان(انشان)سومریان و…) این است که همگی قبل از درامدن اقوام هندواروپایی به منطقه ساکنان اصلی این مرزبوم با جغرافیای مشخص بودند که قدرتمندانه از سرزمین خود دفاع میکردند حتی دولت قدرتمند سامی نژاد اشوری هم نتوانست دربرابر انان دوام بیاورد( شش طایفه زردپوست التصاقی زبان ساکن در ازربایجان متحد… مطالعه بیشتر »

آلامتو

اکثر مطالب شما نادرست است. و فکر میکنم آن هم به دلیل ناآگاهی شما از تاریخ ایلام باشد .مردم ایلام نژاد متفاوتی داشتند . و این نژاد به اقوام قدیمی(کردهاو کاسیها و سومریهاو…) همسایه خود نزدیکی فراوانی داشته است . همچنین شما استان ایلام را جزو ایلام باستان به حساب نیاوردید.فقط از لفظ پشتکوه و آن هم یک بار استفاده کرده اید. در صورتی که وقتی آشوریان به ایلام حمله میکنند در این منطقه یک سنگ نوشته به عنوان فتح ایلام به یادگار میگذارند(ایلام – ملکشاهی -گل گل).شهر ماسبذان در استان ایلام در شهر ستان دره شهر پایتخت ایلام باستانمیباشد.… مطالعه بیشتر »

احمد

با سلام ، آیا اسم کردی و فارسی وجود دارد که پایانش تاش باشد؟ اما رئیس جمهورچند سال پیش قبرس شمالی (قسمت ترک نشین ) اسمش دنگ تاش بود و دنگ چند معنی دارد ۱- به معنای تعادل ۲ – به معنای عرفانی و آسمانی و … وتاش یعنی ۱- سنگ ۲- هم کیش یا یا همزبان یا هم رزم و . . .که البته بجای خود باید یکی از اینها باشد. پس دنگ تاش یعنی سنگ تعادل یا سنگ عدالت .قارداش یا در آذری قدیمی یعنی به قبل از ۸۰۰ یا ۷۰۰ هجری به قبل با تلفظ قار تاش… مطالعه بیشتر »

آلامتو

همان طور که گفتم تاش به معنی کوه می باشد در زبان کردی (کردی هورامی ،سورانی ،ایلامی و….) وشما که اینقدر اطلاعت دارید باید بدانید که کردها (مادها )اولین فرمانروایان اریایی در ایران بودند وزبان انها یکی از زبانهای رایج در ایران وشاید زبان رسمی ایران بوده .واینکه زبان کردی هورامی را بداند میتواند اوستا را به راحتی بخواند . اما این را بدانید که ترک ها خیلی بعد از کردها صاحب حکومت میشوند وان هم از زمان خوارزمشاهیان و سلجوقیان .و این را بدانید قدمت زبان کردی از ترکی بیشتر است. من در مورد زبان ترکی چیزی نمیدانم شاید… مطالعه بیشتر »

محمد از سولدوز(نقده)

دوست عزیز شما که قدمت زبان کردی را سه هزار ساله می پندارید یک اثر کردی معرفی کنید که قبل از صفویان تاریخ کتابت داشته باشد. اوستایی را که کردی می دانی تمام اقوام ایرانی می توانند ادعای مالکیتش را داشته باشند. اگر هم به فرض قبول کنیم اوستا کردی است ، پس چرا از ۳۰۰۰ سال تا عصر قاجار ( آثار مدون کردی در این عصر پدید آمده اند) یک خلا بسیار طولانی در عدم توانایی اکراد در پدید آوردن آثار کردی به وجود آمده است؟ اگر قومی توانایی خلق کتابی در حد اوستا را داشته اند ،پس تا… مطالعه بیشتر »

پیمان

دوست عزیز زبان کوردی هست و کتاب و اثار تاریخی هم هست دلیل از این محکمتر و ارامگاه هوخشتره یه سند از قوم ماد که در کردستان عراق هست و شما با دستکاری کردن کلمات خود میخواین تاریخ سازی کنین و

قاسم

سلام ، باید به اطلاع برسانم که ترک ها بعد از اسلام و هنگام حمله
مغول وارد ایران شدند و حکومت های ترک زبان از آن زمان به بعد در
ایران مشاهده می گردد. و باعث از بین رفتن هویت ایرانی شد. همانطور
که می دانید تنها ترک ها می گویند زنده باد آذربایجان ولی بقیه اقوام زنده باد ایران می گویند.

حسین

حسین از تهران من خیلی متاسفم این دوست عزیز تمدن بزرگ ایلام رو به ترکها نسبت میده در حالیکه اصلا ترکها ریشه زبانیشون مربوط به دوران سلجوقیان و مغولهاست در ثانی منطقه ایلام باستان که شامل لرستان امروزی.ایلام(لرستان پشتکوه)و خوزستان است اصلا چه ربطی به ترکها داره.کورش در منشور حقوق بشر خود و اجدادش رو انزانی یا انشانی معرفی کرده و انشان از ایالات دولت ایلام بوده در جنوب غربی که همگی یا لرند یا لر بختیاری.نام کوروش و پسرش ریشه در زبان لری دارد کوروش(کور ارخش) پسر نورانی و بردیا به معنای سنگی هر چند که از ایلام هم… مطالعه بیشتر »

علی

سلام
کورش واسه لرها باشه خوبه!
ولی خواهشا” حرفای مستندی بزنید کی گفته ابدانان ودهلران و دره شهر همگی لر اند من خودم بچه آبدانانم و که حدود ۲۵% از مردم آبدانان لرند و بیش از ۲۰% این مردم لک(زیر گروه کرد)و بقیه مردم هم به زبان کردی کلهری صحبت میکنندا دهلران بیش از ۸۰%کرد دارد وتنها ۲۰% از آنها لر اند و دره شهر هم بالغ بر۷۵% کرد دارد با این آمار کی میگه همشون لر اند؟

سهراب

خدا شفا بده وضعیت تو خیلی خرابه

احمد رفیق

یک نویسنده باید صالح و درست نوشتار باشد تا نوشته اش را به توان با رغبت خواند. شما با وجود این که فارس ها را شوونیست می خوانید خود نیز یک شوونیست هستید که از آسمان به ریسمان می رسید و نوشته های تاریخی را هم بی اعتبار می کنید. تعصب با خرد بسیار فاصله دارد. در ضمن من خود یک ترک هستم ولی از این نوشته حالم به هم می خورد.

احمد

با سلام ،جناب احمد رفیق شما یک ترک نیستید بلکه خودفروش هستید و اریا گرا و حتما دلت خوش است به اینکه یک روزی ثابت شود ترکهای آذری واقعا آریای هستند . تو یک بزدلی و شرم باد بر تو . مگر نمیبینی که این همه توهین و دزدی و تجاوز به حقوق ترکها شده آنوقت ادعای انسانیت می کنی و از عدالت دم می زنی ؟ تو هیچ چی نیستی . واقعا وقتی یک ترک اینگونه سخن می راند ، حالم بهم می خورد.

سعید

اول : نمی دانم که چرا این متن در این سایت قرار گرفته . لازم است آقای کاظمی در این باره توضیح دهد . دوم : چیزی به نام نژاد و تعصب نژادی از احمقانه ترین چیزهایی است که می توان در قرن ۲۱ پیدا کرد . شاید زمانی خوب یا حتی لازم بود اما امروزه دیگر نه ضرورتی دارد و نه حتی جایی برای ابراز وجود . به خود شما پیشنهاد می کنم که یک آزمایش ژنتیک بدهید تا معلوم شود مخلوط عجیبی از نژادهای گوناگون هستید از سامی تا مغول و … به عقیده من کسانی که در… مطالعه بیشتر »

فريدون ملكشاهي

در جواب عرب خوزستان سلام دوست عزیز عربهای خوزستان که بیشتر از طایفه بنی کعب هستند در زمان شاه طهماسب صفوی وارد دشت خوزستان شدند. کشور عراق کنونی در دوره صفویه جزء امپراتوری عثمانی ها که سنی مذهب بودند بود.تحت ظلم حاکمین عثمانی بر شیعیان جنوب عراق ، طایفه بنی کعب از حاکم بختیاری خوزستان درخواست مساعدت و بنوعی پناهندگی می کند و شاه طهماسب صفوی که خود را مدافع شیعه می دانست موافقت می کند و از همین رو اعراب وارد دشت خوزستان می شوند و بعدها قدرت می گیرند و در قسمتهای از خوزستان ساکن می شوند. مکاتبات… مطالعه بیشتر »

سعید

عزیز تو که از تاریخ خیلی میفهمی ومیگی که عربهای خوزستان به ایران اومدن میشه تمدن میسان برام تعریف کنی میشه جواب مستدلل درباره روایات کتاب مقدس بیان بفرمایی میشه درباره نقش ونگارها ومجسمه هایی که براثار پیداشده با مدرک بیان بفرمایید باتشکر

رزماری

متاسفانه تعصب احمقانه پان ترک های سرزمین ما خود یکی از عواملی است که باعث می شود تمدن ۸۰۰۰ ساله این فلات توسط برخی مورخ نویسان غرض ورز تنها ۲۵۰۰ سال نشان داده شود . تا زمانی که آریایی ها نژاد برتر بودند هم وطن های آذری ما آریایی بودند و زرتشت متولد آذربایجان بود و حالا که آریایی های مهاجر نژاد دیکتاتور معرفی می شوند باز هموطنان آذری ما خودشان را به قوم قدیمی تر نسبت می دهند . با توجه به اینکه ایلامیان باستان تمدن باشکوهی چه از لحاظ صنعت و هنر و چه از لحاظ سیاست و… مطالعه بیشتر »

آذری آریایی

نقدی بر اظهارت یکی از نخبگان رسما “پان ترکیست” ترکیه به نام صابر زیان بدرالدین علل و ریشه های نفرت جهانیان از ترک ها اقوام ترک تبار،به همراه عموزادگان مغولشان،در زمره ی منفورترین گروه های قومی جهان به شمار می آیند.شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که پس از یهودیان که به دلیل موفقیت های عظیم اقتصادی-علمی،در طول تاریخ از سوی میزبانانشان مورد بی مهری و دشمنی قرار می گرفته اند، ترک ها در رده ی دوم منفورترین و دوست نداشتنی ترین مردم جهان قرار دارند.برای اثبات این امر،تنها نگاهی گذرا به آنچه در فرهنگ عامه ی اقوام مختلفی که… مطالعه بیشتر »

ایرانی

آنچه می تواند رهایی از نفرت قومی را برای جهان ترک به ارمغان آورد،اجرای این پیشنهادهاست: ۱-باز پس دادن سرزمین هایی که از سوی ترکان اشغال شده به صاحبان اصلی شان.(آناتولی غربی به یونان،آناتولی شرقی به کردها و ارمنی ها،مرو و خوارزم و سمرقند و بخارا به ایرانیان ) ۲-تبری جستن از گذشته ی تاریک و سیاه ترکی-مغولی.ترکان امروز اگر احترام می خواهند بایستی افتخار کردن به چنگیز و آتیلا و تیمور را متوقف کنند. ۳-ترک آداب و رسوم جاهلی و منحط فرهنگ ترکی-مغولی،مانند رسم دختر دزدیدن و اصولا دزدی به طور کلی،اسب پرستی،خنجربازی،… ۴-توقف سرقت ها و مصادره های… مطالعه بیشتر »

انشان بختیاری

انی کاظمی من مدرک ارائه کردم نه باد هوا !!۱-اثار باستانی ایلامی موجود در ایذه(انشان قدیم) وترجمه انها که در کتب معتبر موجود است ایا وجود این اثار در ایذه و عدم وجود ان در کل استان فارس یک فرضیه است؟؟؟اگر میتوانید ثابت کنید .۲-در حال حاضر اشخاص زیادی تاریخ را نوشته اند ولی ایا همه انها معتبر هستند. نه: من سراغ هر کس و ناکسی برای مطالعه تاریخ نمی روم بلکه ابتدا چند تاریخ نویس معتبر ایرانی یا خارجی را پیدا میکنم بعد مدارک انها و نوشته های ان را مطالعه میکنم تا اگر جوابی خواستم به کسی بدم… مطالعه بیشتر »

آياپير

با سلام بر اساس سنگ نوشته ها ی تاریشا یا اشکفت سلمان و کولفرح که در(آیاپیر، ایذج،آنزان، مالمیر، ایذه)((انشان))در شمال شرقی خوزستان موجود می باشد دلیل بر صحت و معتبر بودن تاریخ این سرزمین در دوره های مختلف خصوصا ایلامی می باشد شما با سفر به این شهر می توانید به اشتباه بزرگ خود پی ببرید.

کیوان

حرف شما درست آقا حسین ولی اگر بختیاری هستی یعنی لری و اگر لری یعنی پارس هستی.پس خودت رو از پارس ها جدا نکن.آتیلا جان کسروی ثابت کرد که شما ترک زبان شدید و ترک نیستید.اگه شما آذرپادگانی ها هرودوت و گریشمن و کسروی رو قبول ندارید پس کی رو قبول دارید ؟ اول نام سرزمین شما آذر یعنی آتش به زبان پارسی.همین کافی نیست؟شما چه بخایدچه نخاید آریایی ماد هستید . حالا اگه دوست داری یه وحشی هم ضمیمش کنیم.

رضا

اولاً که هیچ کس ترک زبان نشده دوم هرکس که ثابت کرده باید سند و مدرک هم داشته باشه سوم مادها ترک
بودند و قوم کل ترکها هم توران است حالا چه چیزی هست که ثابت میکنه که مادها آریایی بودند

امین

توران که در شاهنامه آمده ترک نبودن

حسین

سلام
ترکها از قرن یازدهم به خاورمیانه اومدن حالا ادعای ۷۰۰۰ ساله دارند!قبل اون خاورمیانه ترک نداشت!

ایرانی

من یه سوال ازت می پرسم
یک نمونه از خط ترکی به من نشون بده
و تاریخ ترک هارا هم بخون
در ضمن اذربایجانی ها نژادشان ترک نیست ترک زبان هست آن هم به دلیل تسلط ترکان چادر نشین و مهاجم ماوراالنهر
سخت گیری و تعصب خامی است -تا جنینی کار تو خون خواری است

در ضمن کتاب سوزی بوده ان هم به دست به ظاهر مسلمانان ولی متعصبان قوم گرا متعصبان جنین و متعصبان خون خوار و متعصبان غیر ایرانی که درمرام ایرانی تعصب بر باطل وجود ندارد
غیرت با تعصب فرق داره

آلامتو

در مورد نام گذاری تمدن ایلام میخواستم بگویم که در کتابهای قدیمی دینی به اسم آلامتو آورده شده است ولی در همان حال هم در برخی کتابها که کمی دیر تر نوشته شدایلام آورده شده است.
و اعراب به آن عیلام گفتند . و استا ایلام به مناسبت این که در گذشته یکی از پایتخت های ایلام باستان بوده است در زمان رضا خان و بعد از جنگ معروف رنو به حق دوباره صاحب این نام تاریخی خود شد.

کوردان ایلام

خیلی گوه خوردی از کی تا حالا ترک ها ایرانی هستند فکر کنم روت نشد وگرنه می گفتی اصلا ساکنان اول ایران ترک بودند بقیه مهاجر هستند تو اصلان زبان کوردی رو که میشه گفت همون زبان ایلامی و زردتشتی هستش رو می دونی پس … نگو

الناز به عشق ایلام

سلام به همه ی دوستان عزیز اولا این بحثو لطفا دیگه کشش ندین ک تاش تو کدوم زبونه و…. همین الانشم تو خیلی از زبون های دنیا کلی کلمه هستش ک مشترکه و این ک از ابتدای تمدن بشر چی گفتن دلیل نمیشه ک به زبان های الان مرتبط باشه،تمام زبان هایی ک الان وجود داره و لحجه های متفاوتشون بعدها به وجود اومده اون زمان برای برقراری ارتباط یه سری واژگان به کار بردن و نمیشه دقیقا به زبان خاصی نسبتش داد.ok? درضمن تو دوره ی ما ک علم خیلی پیشرفت کرده و مسائل رو خیلی موشکافانه بررسی میکنن… مطالعه بیشتر »

مهدی

آقا مطالعتو زیاد کن از کی تا حالا ما لرا پارس شدیم ما لرا عیلامی هستیم . با کلی پژوهش به این مطلب رسیدم

فريدون ملكشاهي

حسین آقا اطلاعات شما ضعیفه استان ایلام همگی لر هستیم .اکثر شهروندان ایلام با لرستانیه فامیل هستیم و کوچکترین فامیلی با کردستانیها در این شهر وجود ندارد . اگر ما کرد بوده باشیم بایستی مانند کردستانی مذهب سنی انتخاب می کردیم .همین موضوع که بر می گررد به ۱۰۰۰ سال پیش بخوبی گواه همه چیز است . از اینها گذشته حسین آباد(ایلام امروزی) یکی از مراکز اصلی اتابکان لرکوچک و والیهای لرستان بوده است . بر اساس تقسیم بندی دولتی مناطق ایوان در شمال ایلام به استان ایلام زمیمه شده و هم اکنون بسیاری از اهالی این و منطقه به… مطالعه بیشتر »

آرش

معلومه که از تاریخ هیچی سرت نمیشه

احسان

سلام به همه دوستان

خوز لهجه ای هست که در منطقه شمال خوزستان و در شهرهای شوشتر و دزفول به آن گویش دارند

منبع:
http://farsilookup.com/p2p/seek.jsp?lang=fa&word=%D8%AE%D9%88%D8%B2

http://www.rismoon.com/moeenworddetail-13601-fa.html

محسن

این اراجیفو از کجات در اوردی…؟

آکو

نادان ! سنقر در کرماشان است نه لرستان ! وانگهی : سنقر یک واژه ترکی ست منتصب به مردم سنقری که بدست تیمور لنگ به کرماشان و به عمد به مردم ” دینَوَر ” تبعید و کوچانده شدند و هرگز زبان مردم دینور که شهرهای کهن ایران است ترکی نبوده .. جالب است بدانید واژه سنقری در بین مردم کرماشان نوعی فوهش و لغوز تلقی می شود و مردم کرماشان هنوز که هنوزه از دینورانی که خود را ترک می دانند یا ترکی حرف می زنند بیزارند و دختر نمی دهند و … مگر اینکه بدانند طرفشان کرد است و… مطالعه بیشتر »

ایرانی

سفرنامه ابن فضلان رو بخون که به ترکستان سفر کرده بود، اون دوره هنوز وارد ایران نشده بودند، تورکها حتی لباس نداشتن، زن و مرد لخت بودن. باور نداری برو سفرنامه ابن فضلان رو بخون.

خانزاده

دوستانی آن بالا ادعا کرده اند که “تاش” کلمه کردی به معنی کوه میباشد. آلامتو گفته:”همان طور که گفتم تاش به معنی کوه می باشد در زبان کردی (کردی هورامی ،سورانی ،ایلامی و….) وشما که اینقدر اطلاعت دارید باید بدانید که کردها (مادها )!!!!!! اولین فرمانروایان اریایی در ایران بودند و زبان انها یکی از زبانهای رایج در ایران وشاید زبان رسمی ایران بوده .واینکه زبان کردی هورامی را بداند میتواند اوستا را به راحتی بخواند .” جهت اطلاع دوستان و عرض اینکه اصیلترین زبان کردی ، کرمانجی است که زبان نوشتاری کردی میباشد کردی کلمه ای به نام تاش… مطالعه بیشتر »

ملکشاهی

(خانزاده)عزیز ترکا رو دیگه همه میشناسن که چیا هستن نمیدونم کی سر بحث کرد و ترک رو وا کرده ولی به نظر من کردها و تاریخ کرد ها خیلی فرا تر از اونیه که ترکها بخوان خودشون رو با ما مقایسه کنند و تنها امتیازی که ترکها دارن اینه که جمعیتشون تو ایران تقریبا” زیاده ولی هرگز به پای کردها نمیرسند (نه از نظر جمعیت!) ولی تو که اینقدر میگی(( اگه تاریخ را درست بخوانی و نژاد پرست نباشید باید قبول کنی ترکان ساکنان اولیه ایران هستند.))اگه واقعا” تاریخ خوان باشی هرگز اجازه چنیین جسارتی رو به خودت نمیدادی دوست… مطالعه بیشتر »

ایلامی

تاریخ کوردها کجا گم شده آدرسی میدادی ما نیز اطلاعاتمان زیاد بشه کم نیاریم.
هربژیا کوردستان
هربژیا ایلام

ترک

کرد ها از عراق مهاجرت کردند. اگر واقعا تمدن داشتند الان یک کشور مستقل داشتند.

پیمان

داداش این مهاجرت کی بوده و از زبان امروزه ایران ایرانی تره و فکر نکن امپراتوری عثمانی ترک بوده امپراتور سونی مذهب بودن و بیشتر جمعیتشون عرب بودن و باید بگم انگلستان و فرانسه و اسرایل با قطع نامه ساکس پی کو نزدیک به صد سال پیش کورد ها رو جدا کردن و چهار قسمت کردن شاید حلال حاصل خیز همون سرزمین موعود یهود باشه اقای تورچ

ایرانی

(۱): دولت ترکیه در سال ۱۹۷۴ میلادی،به بهانه ی حفاظت از اقلیت ۱۸٪ ترک تباران قبرس به این جزیره ی کوچک حمله برد و با اشغال ۴۰٪ خاک این کشور،دولت دست نشانده ای را تحت نام “جمهوری ترک قبرس شمالی” در مناطق اشغالی به وجود آورد.تا امروز تنها یک کشور این موجودیت نامشروع سیاسی را به رسمیت شناخته که آن هم خود ترکیه است!

ایرانی

برای اینکه بفهمم که کلمه تاش توی زبان کوردی هست یا نه، به فرهنگ لغت کوردی به فارسی هه نبانه بوورینه از ماموستا هه ژار رجوع کردم و جلوی کلمه تاش معانی زیر را آورده بود. تاش: صخره‌ صاف و بلند در کوه، تخته‌ سنگ پهن و صاف، پسوند فاعلی و مفعولی به‌ معنی تراشنده‌ و تراشیده‌ اینو نوشتم تا پانترک های بی فکر و بی سواد همه چیز رو به خودشون نچسپونن. بیچاره ها من اگه جای شما بودم، بجای اینکه به تاریخ نداشتم پز بدم و به فکر دزدیدن تمدن های قدیمی باشم ، میرفتم و تاریخ واقعی… مطالعه بیشتر »

لرستانی

آلامتو از کی تا حالا لرستان پشت کوه شدن کرد ؟ برو کشک ت رو بساب عمو کرد ها اصلا عیلامی نیستن نکنه مثل بارزانی چشم بد به خاک لرستان داری ؟ در این که ایلام امروزی رو ایلام نام نهادن بسیار کار درست و به جای بوده چون سرزمین عیلامیان هست و بوده و خواهد بود اما مثل اینکه تجزیه لرستان به دست قاجار بی همه کس و رضا پالانی میر پنج به کام شما کرد ها شده بیشتر که دست اندازی کنید به خاک دیگران یه نصیحت بهت میکنم بجای غصب تاریخ و تمدن دیگران بگرد تا هویت… مطالعه بیشتر »

Hdj

ککمبمبمبمب

محسن

دمت گرم کاملا درسته

ایرانی

در مورد نسب ایلامیان #عبدالنبی قیم که نویسنده عرب هست . در صفحه ۲۳۵این کتاب که ظاهرا همین چند ماه پیش انتشار یافت به صراحت چنین گفته باید گفت عیلامی سامی نیست و قرابتی هم با سامی ندارد آنچه در تورات به عنوان فرزندان سام آمده از نظر علمی فاقد اعتبار است و نمیتوان به آن استناد کرد ممکن است تورات را به عنوان یک کتاب وقایع نگاری برای ذکر حوادث قابل استناد باشد اما این کتاب برای تعیین اصل و نسب اقوام کتاب معتبر و قابل قبولی نیست بویژه که پژوهش های علمی صحت چنین گفتاری را تعیین نکرده… مطالعه بیشتر »

سعید

هیچ جوابی برای یک نفهم پیدا نمیشه جز سکوت خخخخخخ یک روز اریایی یک روز عیلامی یک روز چشم ابی انگلیسی خدا عاقبتتون به خیر کنه مردمی که تا الان کوچ نشین باشین چطور میشه سه هزار قبل از میلاد شهر نشین بودن الا ابنکه دنیا وارونه شده

انشان بختیاری

انی کاظمی!!!!!!انی کاظمی!!!!!!! از کی تا حالا انزان یا انشان(ایذه در خوزستان)رفته تو استان فارس که ما خبر نداریم؟؟؟؟؟.واقعا زشته برای وبلاگ شما همچین اشتباه های به این بزرگی.پس خوب ببین چی بهت میگم :۱-چند تا از اثار دوران ایلامی تو کل استان فارس برام اسم ببر!عمرا اگه پیدا کنی(در حالی که در ایذه درمنطقه تفریحی اشکفت سلمان حداقل سه کتیبه بزرگ خط ایلامی وتصاویری از پادشاه وخانواده و وزیر در حال نیایش در دل کوه وجود دارد و همچنین در منطقه کولفرح ایذه قطعات بزرگ حجاری شده از دوره ایلامیان به وفور وجود دارد و به طبع درمناطق دیگر… مطالعه بیشتر »

ایلامی

ملکشاهی عزیز
لطفاً یک آدرسی از تاریخ کردها!!!!! می دادی ما نیز می خواندیم و اطلاعاتمان زیاد می شد با تعصب که نمی شود تاریخ درست کرد یا جمعیت اضافه کرد .

آ

انی کاظمی نشون دادی هیچی نمیفهمی. معلوم شد تو هم یه پان ترک کثیفی و فقط کپی پیست میکنی. تاریخ را تحریف نکن. آیا تو شرف و غیرت نداری؟ ننگ بر تو

مسعود اکبری

درود
هر گونه نظر که فحش داشته باشه پاک میشه

مهدی

تو هم مخت عیب کرده انگار کرد ها از نسل ماد ها هستند و بختیاری ها از نسل عیلامی استان عیلام ربطی به عیلامیان ندارد. مطالعتو زیاد کن

مهدی

آقا مطالعتو زیاد کن از کی تا حالا ما لرا پارس شدیم ما لرا عیلامی هستیم با کلی پژوهش به این مطلب رسیدم.

انوشیروان

خوبه هرکی از ننش قهرمیکنه تاریخ نویس میشه
تمام تمئن شما توی کتیبه اورخون توضیح داده شده که حدود ۸۰۰ سال قدمت داره و درصحرای استپ مغولستان کشف شده
هارای هارای هارای من تاریخ نویسم

نرگس

سلام. واقعا الان همه مشکلاتتون حل شده و این مساله مونده که نژاد اصیل ایرانی ها کرده یا ترکه؟ تعصب دقیقا همون چیزیه که کل تاریخ و قدمت ایران رو زیر سوال برده و ما رو به عنوان جهان سوم مطرح میکنه. لطفا این بحث های متعصبانه رو تموم کنید. این که معلوم بشه نژاد اصیل این کشور ترکه یا کرده چیو حل میکنه؟ تاریخ ثبت شده در دل کوه ها و پادشاهان بزرگی مثل کوروش و داریوش غیر قابل انکار هستن و بدونید این بزرگان مخالف دامن زدن به تعصبات قومی و قبیله ای و دینی بودن و امروز… مطالعه بیشتر »

اصل ايلامي و ايراني منم

با سلام تقریبا همه مردم استان ایلام لر بوده و هستند و هیچ ربطی به کرد نداریم.این شخصی که خودشو ایلامی و کرد وانمود می کنه بیشتر گفته هاش غیر واقعی است و داره تعداد اندکی از مردم شهر ایلام را که کردنمایی می کنند بزرگ جلوه می دهد و شهر ایلام را به عنوان یک شهر کردی معرفی می کنه.تقریبا همه ایلات و طوایف موجود در استان ایلام هم ریشه با طوایف و ایلات موجود در لرستان هستند و تقریبا یک نام خانوادگی دارند. شهر ایلام تا دوره رضاخان مرکز اصلی حکام محلی لرستان (پیشکوه و پشتکوه) بوده است.… مطالعه بیشتر »

فريدون ملكشاهي

سلام
استان ایلام و ایل ملکشاهی لر هستیم واطلاعات اشتباه نده

Amir

ین لینک هم جالبه و به خوندنش می ارزه:
http://www.ibnanews.ir/vdcb.gbwurhb5giupr.html
مخصوصا اینجاش که میگه:
به نظر من اگر کسی لری را خوب یاد بگیرد و اتومولوژی زبان را بفهمد،ایلامی را آموخته است .
بعدشم بهتره هر مقاله ای رو تایید نکنید کسی که این مقاله رو نوشته یه عقده ای به تمام معنا بوده که هیچی از تاریخ سرش نمیشه!

mohamd

سلام دوستان هیچ شکی نیست که ایلامی ها لر هایی فعلی هستند باتوجه به اینکه قوم کاسی در مناطق لک زبان لرستان و عیلامی های در مناطق لر زبان و بختیاری ایران و لرستان حضور داشته اند و این دو قوم با هم عیلام نامیده میشدند و همچنین معنی عیلام به معنی سرزمین طلوع آفتاب که خرم آباد پایتخت آن بود همچنین خرم آباد به زبان محلی خورموا تلفظ می شود که متشکل از دو کلمه خور و موا که معنی آن بر خلاف آنچه که مردم فکر میکنند که مخفف خرم آباد است نیست بلکه ، به معنی سرزمین… مطالعه بیشتر »

یک لر

کجایید ای شیر مردان “تمدن زنده به گور”! تا ببینید پس از غارت خاک و آب و نفت و گاز و کوه و جنگل و میراث تاریخی تان، اینک ترکان و تازیان و فارسان و کردان داعیه فرهنگ و تاریخ و زبان و تمدتان را دارند. وا اسفا!
هه بویی لورسونم…

هالودویش

عیلام از فرزندان سام و عیلامیها سامین چجور جز عربهای ایران میشه نژاد دیگه ای رو به عیلامیها نسبت داد چرا همه چی تو ایران بهم ریختس

مهرداد

فکر کنم با تصحیح املایی ایلام مشکل شما حل میشه الان شدن اقوام زردپوست اسیایی نه سفیدپوست سامی ضمنا ایلام و صحیحتر هالامتوم به مناطق کوهستانی و مرتفع اطلاق میشد انان خود را آنشان (که در زبان ایلامی و تورکی معنی کسی که میفهمد ) خود را معرفی کرده اند.

سعید

تصحیح املایی یا جعل املایی من نمیدونم چطور به یک خر بفهمونن که تمدن عیلام بوده نه ایلام زیقورات دور انتاش بوده نه چعازنبیل مزخرف یک مشت احمق نزاد پرست که زورشون میاد حقیقت ثابت بشه فراموش کردن که هوزیا وشهرهایشان مثل اهواز هویزه هوزینا در مناطق جنوبی ایران واقع شده نه درشمال با انکه میدونم بعدهای ترکیب جمعیتی شده ولی نمیدونم با لاپوشانی نمیدونم چی گیرشون بیاد باشه اقایون همتون چه لر چه فارس چه کرد چه ترک همتونایلامی هستید نه عیلامی خب بعدش چی ذات کثیفتون راحت میشه؟

هالودویش

سام جد ههیچ آریایی و کردو ترک و لری به سام بر نمیگرده خواهشا دست به تاریخ اجدادمون نزنید اسم شهرامونو دست زدید ظلمها کردید به تاریخمون دست نزنید

بابک

عجیب ترین واژگان تاریخی؟! ترکان ماد چه مفهوم جدیدی است، زرد پوستان همسایه مغولها چه دخلی بر مادهای کوهستان های ما دارد. زبان آذری، مادی است و ترکی جز زبان های شرق آسیا.

آرمان

نوشتی که ایلامی‌ها ۵۰۰۰ سال پیش از آسیای میانه (قفقاز) به ایران کوچیدند؟؟؟!!!!!!
در حالی که ما در مناطق ایلامی اشیاء و ظروفی پیدا کردیم که متعلق به بیش ۱۰ هزار سال پیش است
آن وقت چگونه ایلامی‌ها ۵۰۰۰ سال پیش به ایران آمدند؟؟؟

ایرانی

همه چیزش مسخره بود و خنده دار

محسن

مطالب چقدر با تعصب و تبعیض نژادی نوشته شده بود. از لحاظ تاریخی عیلامیها هیچ ربطی با ترکان آذری ندارند واقعا خنده دار بود

مهرداد

در نظر شما که سوادشو نداری شاید .

ناشناس

این شمایی که اطلاعات نداری حتی موقعیت ایلام با ترک ها فاصله داره جناب مهرداد پانترک